06 – 25 07 10 40

PPM – Interim Management Training & Coaching

hnijenkamp@ppminfo.nl

Klachtenprocedure

People & Process Management streeft naar kwaliteit van dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dit graag van u.

Een gesprek met de betrokken trainer, coach, interim manager, adviseur leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.

Deze procedure bevat informatie over hoe u een klacht kan indienen en binnen welke termijn u een reactie kan verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1 Definities

1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van People & Process Management.

1.2 Klant
Elke afnemer van een dienst van People & Process Management.

2 Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk tot 30 dagen na levering van de betreffende dienst indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • De datum waarop u uw schrijven verstuurt
  • De dienst die u bij People & Process Management heeft afgenomen, waarop uw klacht betrekking heeft
  • De naam van de betrokken trainer, coach, interim manager, adviseur
  • Een heldere omschrijving van uw klacht
  • Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.

U kunt uw klacht sturen naar:
People & Process Management
t.a.v. J.H. Nijenkamp
Sherwood Rangers 176
7551 KR Hengelo

3 Behandeling van uw klacht

Binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

Om uw klacht objectief te kunnen beoordelen zal een externe mediator, mw Y. Floor van Mediation Groep Twente (NMI gecertificeerd), uw klacht behandelen. De mediator kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie en kan zich laten adviseren door deskundigen.

4 Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij u hier vooraf schriftelijk op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan.

5 Gegevensbeheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden ten allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.